Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานimage
image

ศาลจังหวัดเชียงรายเดิมเรียกว่า "ศาลเมืองเชียงราย" จะตั้งขึ้นเมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน  จากหลักฐานทางราชการที่พบว่ามีการใช้ ชื่อศาลเมืองเชียงรายที่เก่าแก่ที่สุด คือ หนังสือราชการ  ฉบับลงวันที่  9 กันยายน ร.ศ.126 เป็นหนังสือที่ผู้พิพากษาเมืองเชียงราย เทียบเท่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  ในปัจจุบันมีไปถึงพระภักดีณรงค์ข้าหลวงประจำบริเวณพายัพเหนือและต่อจากนั้นก็พบคำว่า "ศาลจังหวัดเชียงราย" ในหนังสือราชการต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

อาคารที่ทำการ

อาคารที่ทำการศาลเดิมเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2456 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงมีระเบียง 2 ด้าน หลังคามุงกระเบื้อง มีห้องพิจารณาคดีมาตรฐานเพียง 1 ห้อง ได้ดัดแปลงปีกทาง   ด้านซ้ายและด้านขวาของศาลมาเป็นห้องพิจารณาคดีขนาดเล็กอีก 2 ห้อง  ส่วนห้องธุรการได้ดัดแปลงจากห้องใหญ่ โดยใช้ตู้เก็บเอกสารและสำนวนมากั้นตรงกึ่งกลางห้องพิจารณา ใช้ทำเป็นห้องธุรการ         มีห้องผู้พิพากษา 1 ห้อง ห้องจ่าศาล 1 ห้อง บ้านพักผู้พิพากษาเมืองเชียงราย เป็นบ้านเรือนไม้ 2 ชั้น  บ้านพักผู้พิพากษารองซึ่งเทียบเท่าผู้พิพากษาในปัจจุบัน  เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังจากอาคารดังกล่าวเปิดทำการมาเป็นเวลา 55 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและคับแคบลงมาก ไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งเพิ่มมากขึ้นทุกปี

 ในปีพ.ศ.2511 กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรเงินงบประมาณจัดสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นในบริเวณศาลเดิมใช้งบประมาณทั้งหมด 2,515,135 บาท  เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2511 วางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ.2511  โดย นายบรรจบ เสาวรรณ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ.2512 ต่อมาในปีงบประมาณ 2531 กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,598,029 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคา     เปลี่ยนฝ้าเพดานและเดินสายไฟฟ้าในตัวอาคารซ่อมแซมผนังและพื้นปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลและซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษา 4 หลัง ต่อมาในปีงบประมาณ 2539 กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 42 ล้านบาท เพื่อต่อเติมอาคารศาลจังหวัดเชียงราย โดยต่อเติมด้านหลังของอาคารศาลเป็นแนวขนาน  และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2539  แล้วเสร็จ   วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542  โดยตึกหน้าเป็นอาคารตึก 2 ชั้น หลังคาทรงไทย มีมุขด้านหลังเป็นทางเชื่อมไปสู่อาคาร 2 ด้านหลัง  บริเวณชั้นสองเป็นห้องพิจารณาคดีจำนวน 10 ห้อง  ห้องพักผู้พิพากษาเดิมใช้เป็นห้องศูนย์หน้าบัลลังก์  ชั้นล่างปีกอาคาร   ด้านทิศตะวันออกเป็นห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงรายและห้องทำงานธุรการศาล  ปีกอาคารด้านทิศตะวันตกเป็นห้องธุรการ  ชั้นลอยเป็นห้องเก็บสำนวนคดีดำ    ส่วนตึกหลังเป็นอาคารตึก  3 ชั้น หลังคาทรงไทย ชั้นล่างใช้เป็นห้องเก็บสำนวนคดีแดง ห้องศูนย์วิทยุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล ห้องเวรรักษาการณ์และห้องขัง  ชั้นสองเป็นห้องพิจารณาคดีขนาดใหญ่จำนวน 4 ห้อง ชั้นสามเป็นห้องทำงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  ห้องทำงานผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล  ห้องทำงานผู้พิพากษา  ห้องสมุด และห้องประชุม ปิดทำการอาคารหลังเก่า เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่  1133 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 เปิดทำการเมื่อ 1 มีนาคม  2565 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพิจารณาคดี 14 บัลลังก์ และห้องไกล่เกลี่ย 5 ห้อง

ศาลจังหวัดเชียงราย มีเขตอำนาจ  12  อำเภอ  คือ

สำหรับอำเภออื่น  ในจังหวัดเชียงราย คือ อำเภอเทิง  อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล     อำเภอเชียงของ  อำเภอเวียงแก่น  อำเภอป่าแดด  อยู่ในเขตอำนาจ  ศาลจังหวัดเทิง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image